Monika

For ‘The Attack’, Monika, 2010

monika_1_150

 

monika_2_150